Custom Phone Custom

06. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน

1.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

3.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)